Regulamin Summer Fog Festival 2019

REGULAMIN UDZIAŁU W FESTIWALU „SUMMER FOG FESTIVAL”,który odbędzie w dniu 27 lipca 2019 roku, na terenie COS Torwar  w Warszawie, ul. Łazienkowska 6A.

 

§ 1

Zakres obowiązywania

 

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje podczas Festiwalu „SUMMER FOG FESTIVAL”organizowanego w dniu 27 lipca 2019 roku na terenie COS Torwar w Warszawie ul. Łazienkowska 6A (dalej: „Festiwal”) przez KUBICA PRODUCTION Sp. z o.o. Sp.k. ul. Kaliska 2b/27, 63-460 Nowe Skalmierzyce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda wPoznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRSpod numerem KRS0000669432(dalej: „Organizator”).
 2. Osoby przebywające na terenie Festiwalu podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu oraz przepisom Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504) (dalej: „Ustawa”).
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Festiwalu będą przebywać na terenie, na którym jest on organizowany. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Festiwalu obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 2

Postanowienia Ogólne

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Festiwalu, zmiany daty lub programu, godziny rozpoczęcia oraz miejsca odbywania się Festiwalu, bez wcześniejszego uprzedzenia, w przypadku działania siły wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie niezależne od woli Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: odwołanie przyjazdu przez artystę, warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań, ogłoszenie żałoby narodowej.
 2. W przypadku zdarzeń, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, posiadacz biletu może odstąpić od umowy przed rozpoczęciem Festiwalu, a Organizator zwróci mu całość lub część sumy, na jaką opiewa bilet, przy czym zwrot części sumy dotyczy tylko tych sytuacji, w których posiadacz biletu odstępuje od umowy po wykonaniu części świadczenia przez Organizatora. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej innej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem całości lub części sumy, na jaką opiewa bilet. Zwrot biletu następuje wyłącznie w punkcie zakupu biletu za okazaniem dowodu zakupu biletu (paragonu fiskalnego, faktury itp.)
 3. Zakupiony bilet na Festiwal nie podlega zamianie i zwrotowi, poza sytuacjami wskazanymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany miejsca siedzące/stojące posiadacza biletu, za jego zgodą, na inne, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa. Posiadaczowi biletu zwrócona zostanie wówczas różnica w cenie, lub w przypadku nie wyrażenia przez niego zgody na zamianę, kwota, jaką zapłacił on za bilet.
 5. Organizator utrwala przebieg Festiwalu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Festiwalu lub koncertów w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie Festiwalu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 6. Posiadacz biletu ma prawo do jednokrotnego wejścia na teren Festiwalu, do danego sektora. Opuszczenie i ponowne wejście na teren Festiwalu możliwe jest po oznakowaniu biletu przy opuszczeniu terenu Festiwalu przez Uczestnika Festiwalu.
 7. Wstęp na teren Festiwalu mają wyłącznie osoby posiadające dokument stwierdzający tożsamość oraz bilet lub identyfikator lub inny rodzaj dokumentu wystawiony przez Organizatora.
 8. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie Koncertu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 9. Organizator wyznacza strefy podziału Festiwalu:
  a) Zaplecze techniczno-socjalne,
 10. b) Sektory (Widownia – teren imprezy masowej),
 11. c) Strefy Gastronomiczne – wydzielone strefy gastronomiczno-handlowe, w których sprzedawane jest     piwo o zawartości alkoholu poniżej 3.5 %.
  d) Zespoły wejścia głównego,
  e) Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.

 

 1. Organizator zabezpiecza bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, iż:
  a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe / Informacyjne i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
  b) Służby Porządkowe / Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielania pierwszej pomocy medycznej.

 § 3

Sprzedaż biletów

 1. Bilety są sprzedawane wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży (dalej: „punkty sprzedaży”) wyznaczonych przez Organizatora. Organizator udostępnia listę punktów sprzedaży na stronie: kubicaproduction.com
 2. Sprzedaż biletów następuje wyłącznie po cenie ustalonej przez Organizatora i wydrukowanej na bilecie. Zakazuje się odsprzedaży biletów po cenie wyższej niż wydrukowana na bilecie. Zakazana jest odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach, odsprzedaż o charakterze zarobkowym prowadzona poza punktami sprzedaży.
 3. W razie wątpliwości co do pochodzenia biletu, Organizator może odmówić wstępu na teren Koncertu osobie posługującej się takim biletem. W takim wypadku, osobie nie przysługuje zwrot należności za bilet.
 4. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”
 5. Osoby niepełnosprawne, jak i ich opiekunowie, którzy chcą uczestniczyć w Festiwalu są zobowiązani do nabycia Biletów.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

 § 4

Kontrola i zachowanie

 1. Służby Porządkowe legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
  • sprawdzenia uprawnień do przebywania na terenie Festiwalu;
  • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
  • przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w § 4 pkt. 2 i 3 niniejszego regulaminu;
  • stwierdzenia uprawnień osób do przebywania na terenie Festiwalu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania do opuszczenia terenu Festiwalu;
  • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowujących się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń
  • wezwania ich do opuszczenia terenu Koncertu.
  • stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych            technik ochrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia      ataku na przedstawiciela Służby Porządkowej lub inną osobę, na zasadach         określonych w art. 38 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. O ochronie osób i mienia         (Dz. U. Nr 62, poz. 504.);
  • ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie         zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 2. Sprawdzenie uprawnień do przebywania na koncercie, zgodnie z 3 ust. 1, następuje poprzez:
  • sprawdzenie, czy dana osoba posiada ważny bilet, identyfikator albo inny dokument uprawniający do przebywania na terenie Festiwalu;
  • porównanie okazanego dokumentu ze wzorem,
 3. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń Policji, Służby Porządkowej oraz Spikera.
 4. Wstęp na teren Festiwalu przysługuje osobom posiadającym dowód tożsamości oraz bilet. Uczestnikiem Festiwalu może być osoba małoletnia po ukończeniu 4 lat do 18 lat(tylko pod opieką i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje i która podpisze stosowne oświadczenie przy wejściu na teren imprezy), po nabyciu biletów zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej.
 5. Każdorazowe wejście na teren Festiwalu przysługuje Uczestnikom z nieuszkodzonym i oznaczonym przez służby porządkowe biletem. Zniszczenie biletu powoduje jego unieważnienie i utratę prawa do wstępu na teren Festiwalu.
 6. Osoby małoletnie (w wieku od 4 do 18 lat)mogą uczestniczyć w Festiwalu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która przy pierwszym wejściu na teren Festiwalu podpisze w punkcie informacyjnym deklarację o pełnej odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora
 7. Organizator może odmówić wstępu na teren Festiwalu oraz przebywania na terenie Festiwalu, osobom:
  • wobec których zostało wydane orzeczenie:
   • zakazujące wstępu na imprezę masową, w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 lub 2 Ustawy,
   • zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 i Nr 58, poz. 542 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217),
  • odmawiającym poddania się czynnościom, o których mowa w § 3 ust. 1 regulaminu;
  • stwierdzenia, że osoba znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  • stwierdzenia, że osoba wnosi na teren Festiwalu przedmioty, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3;
  • stwierdzenia, że osoba nie posiada uprawnień do przebywania na koncercie, w szczególności dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz biletu lub identyfikatora lub innego dokumentu wystawionego przez Organizatora;
  • swoim zachowaniem narusza postanowienia regulaminu Festiwalu.
  • posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje
  • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Festiwalu,
  • noszącym buty o metalowych zakończeniach,
  • posiadającym inne niebezpieczne przedmioty

Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych / Informacyjnych.

 1. Organizator może usunąć z terenu Festiwalu lub przekazać Policji osoby, o których mowa w 3 ust. 3, a także osoby które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny, lub zachowują się niezgodnie z niniejszym regulaminem.
 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 i 8 Uczestnikowi Festiwalu nie przysługuje prawo zwrotu kosztów biletu.
 3. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na teren Festiwalu lub Policji.
 4. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Festiwalu materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Festiwalu przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.
 5. Uczestnik Festiwalu lub inna osoba przebywająca na terenie Festiwalu mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu, a także w strefie działania świateł stroboskopowych. Uczestnicy Festiwalu uczestniczą w niej na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży oraz osoby chore na epilepsje. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe ewentualne uszkodzenia słuchu i/lub utratę zdrowia.

 

 

§ 4

Zakazy

 1. Osoby obecne na terenie Festiwalu są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych biorących udział w Festiwalu, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminów obiektu i Festiwalu.
 2. Uczestnikom Festiwalu zabrania się wnoszenia:
 • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, narzędzi;
 • materiałów wybuchowych,
 • wyrobów pirotechnicznych,
 • materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 • napojów alkoholowych,
 • środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 1. Ponadto zabrania się wnoszenia:
 • wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych i plastikowych oraz puszkach metalowych,
 • zamkniętych paczek i pakunków,
 • sprzętu do rejestracji obrazu lub dźwięku;
 • analogowych i cyfrowych aparatów fotograficznych do profesjonalnego zastosowania tj. lustrzanek małoobrazkowych, lustrzanek cyfrowych, aparatów średnio- i wielkoformatowych (na teren Festiwalu można wnieść amatorskie aparaty cyfrowe o matrycy do 12 MPix oraz tradycyjne amatorskie aparaty kompaktowe).
 1. Zabrania się:
 • wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Festiwalu oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie Festiwalu,
 • wchodzenia lub przechodzenia przez budowle nie przeznaczone do powszechnego użytku szczególnie fasady, płot, mury, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy,
 • wchodzenia na obszary, które są niedopuszczone dla widzów (np. zaplecza sceny, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe),
 • rzucania wszelkimi przedmiotami,
 • używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek lub naruszania dobrych obyczajów i obrażania jakichkolwiek osób,
 • pisania na budowlach, ścianach, urządzeniach, drogach, ich malowania i oklejania,
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi i zaśmiecania terenu Festiwalu,
 • niszczenia mienia i miejsca Festiwalu,
 • jakiegokolwiek utrwalania dźwięku, obrazu i łącznie w czasie trwania Festiwalu
 • udziału w Festiwalu osób, którym nie pozwala na to stan zdrowia.

 

§ 5

Odpowiedzialność

 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie Festiwalu będą pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 regulaminu.
 3. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż., zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.
 5. a) Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe / Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
 6. b) Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Festiwalu są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
 2. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej w terminie do 14 dni o zakończenia Festiwalu pod adresem korespondencyjnym: KUBICA PRODUCTION Sp. z o.o. Sp.k. ul. Kaliska 2b/27, 63-460 Nowe Skalmierzyce.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
 • na stronie internetowej Organizatora, tj. www.kubicaproduction.com;
 • w punktach sprzedaży biletów;
 • w punktach informacyjnych na terenie Festiwalu.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2019 roku.